THÔNG BÁO: VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành Quyết định số 02/QĐKL-ĐLS ngày 05-3-2019, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư 24 tháng đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ĐOÀN THỊ THUỲ LINH - Sinh ngày 30/3/1977 ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành Quyết định số 04/QĐKL-ĐLS ngày 21-8-2018, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xoá tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN SỞ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành Quyết định số 03/QĐKL-ĐLS ngày 18-6-2018, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xoá tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ PHẠM CÔNG ÚT

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành Quyết định số 02/QĐKL-ĐLS ngày 12-3-2018, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xoá tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ...Chi tiết

THÔNG BÁO: V/V XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ NGUYỄN THIỆN ĐỨC

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành Quyết định số 05/QĐKL-ĐLS ngày 09-5-2017, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư 24 tháng đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: NGUYỄN THIỆN ĐỨC Sinh ngày 13/10/1978 CCHNLS số 5231/TP/LS-CCHN cấp ngày 11/11/2008 Thẻ luật sư số 778/LS cấp ngày 21/7/2015 ...Chi tiết

THÔNG BÁO: V/V XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ NGUYỄN DUY CÂN

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành Quyết định số 03/QĐKL-ĐLS ngày 09-5-2017, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư 12 tháng đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: NGUYỄN DUY CÂN Sinh ngày 01/01/1946 CCHNLS số 2332/TP/LS-CCHN cấp ngày 05/9/2005 Thẻ luật sư số 2244/LS cấp ngày 01-8-2010 ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN CHỦ NHIỆM VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

- Căn cứ vào Luật Luật sư năm 2006 được sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012; - Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (phê duyệt kèm theo Quyết định số 1573/QĐ-BTP ngày 28/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ); - Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐLSTQ ngày 14/12/2015 của Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II, phiên họp thứ III, nhất trí áp dụng quy định xử lý kỷ luật luật sư ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-BTV ngày 05/10/2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn cho đến khi Hội đồng luật sư toàn quốc thông qua quy định mới quy định về xử lý kỷ luật luật sư; - Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 02/12/2016 của Ban Chủ nhiệm về việc xét kỷ luật đối với luật sư Võ Đức Toàn theo đề nghị của Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật tại Báo cáo đề xuất số 19/2016/BCKL-HĐKTKL ngày 28/11/2016 và Báo cáo đề xuất so16/2016/BCKL-HĐKTKL ngày 01/12/2016. ...Chi tiết


   Trang sau >>

   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5,090,893