THÔNG BÁO: VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT II NĂM 2018

Căn cứ Thông báo số 01/TB-LĐLSVN ngày 12- 10-2018 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam Đợt 2 năm 2018 (đã được đăng trên website của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh). ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG LUẬT SƯ VIỆT NAM VÀ HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Nhằm thiết thực chào mừng Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam 10/10 và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động sau đây: ...Chi tiết

THÔNG BÁO CỦA BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Về việc không tổ chức cuộc thi "Duyên dáng nữ Luật sư Việt Nam năm 2018" ...Chi tiết

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN: “CHIẾN DỊCH LUẬT SƯ TÌNH NGUYỆN NĂM 2018”

Thực hiện Thông báo số 101/2018/ĐLS ngày 20-8-2018, về việc tổ chức “Chiến dịch Luật sư tình nguyện 2018”, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện như sau: ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ĐÓNG ĐOÀN PHÍ VÀ PHÍ THÀNH VIÊN

Căn cứ điểm c khoản 3 và khoản 5 Điều 40 Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM thông báo:Yêu cầu Quý Luật sư đồng nghiệp còn nợ đoàn phí và phí thành viên thực hiện nghĩa vụ đóng phí theo quy định (có danh sách kèm theo). ...Chi tiết

THÔNG BÁO :V/V LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VIỆT NAM

Bộ “Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam” được Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành năm 2011. Bộ Quy tắc đã góp phần củng cố và hoàn thiện các giá trị chuẩn mực của nghề luật sư, định hướng hành vi ứng xử của luật sư, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của giới luật sư trong xã hội. Tuy nhiên, sau 7 năm thực hiện Bộ Quy tắc vẫn còn một số tồn tại và đã bộc lộ những bất cập, hạn chế cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động hành nghề luật sư trong bối cảnh cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế hiện nay. ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành Quyết định số 04/QĐKL-ĐLS ngày 21-8-2018, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xoá tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ...Chi tiết


   Trang sau >>