NGHỊ QUYẾT BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012; - Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; - Căn cứ Nội quy Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; - Căn cứ kết quả bầu các Phó Chủ nhiệm theo Biên bản phiên họp Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ VII (lần thứ hai) ngày 14/11/2020; ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT NHIỆM KỲ VII

CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Căn cứ Luật luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012; - Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; - Căn cứ kết quả bầu Hội đồng khen thưởng, kỷ luật tại Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII; - Căn cứ kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật tại phiên họp Hội đồng khen thưởng, kỷ luật ngày 30-10-2020; ...Chi tiết

VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT II NĂM 2020

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 12/10/2020 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam Đợt II năm 2020 (đã được đăng trên website của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh). ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư Thành Phố Hồ Chí Minh đề nghị Văn phòng luật sư, Công ty luật nộp báo cáo hoạt động năm 2020 (mẫu biểu và thời hạn báo cáo theo Thông tư 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 20/03/2019 kèm theo). ...Chi tiết

THƯ KÊU GỌI: ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG

Những ngày vừa qua, đồng bào Miền Trung đang gồng mình chống chọi bão lũ, sạt lỡ đất nghiêm trọng liên tiếp xảy ra. Những mất mát, đau thương mà đồng bào Miền Trung đang gánh chịu do bão lũ gây ra không gì có thể bù đắp!Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, máu chảy ruột mềm, Ban Chủ nhiệm kêu gọi các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư và người tập sự hành nghề luật sư chung tay đóng góp ủng hộ đồng bào Miền Trung ruột thịt vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. ...Chi tiết

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HUY HIỆU VÀ LOGO ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: huy hiệu và logo Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. ...Chi tiết


   Trang sau >>