CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH TTXVN V/V XOÁ TÊN 320 THÀNH VIÊN.

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư trả lời phỏng vấn Truyền hình TTXVN v/v xoá tên 320 thành viên. ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH: VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH- Về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh_____________BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- Căn cứ Luật Luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;- Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam;- Căn cứ Nội quy Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh;- Căn cứ Biên bản họp Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/12/2018. ...Chi tiết

BÁO CÁO : VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018

BÁO CÁO :Về tổ chức, hoạt động của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh năm 2018 ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

- Căn cứ Luật Luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;- Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 cảu Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư;- Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam;- Căn cứ Biên bản họp Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh ngày 21/11/2018, về việc xét đơn đăng ký tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh. ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC XOÁ TÊN KHỎI DANH SÁCH LUẬT SƯ

Xoá tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh 320 Luật sư, vì đã không đóng phí liên tục nhiều năm, the quy định tại điểm c Khoản 3 và khoản 5 Điều 40 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC PHÁT HÀNH HUY HIỆU CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-ĐLS ngày 15/12/2017 của Ban Chủ nhiệm về việc công bố biểu tượng (logo) chính thức của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh;- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Chủ nhiệm ngày 11/6/2018 về việc đặt sản xuất và phát hành Huy hiệu Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ NĂM 2018

Để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư và các quy định khác của Thông tư 10/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đề nghị: 1. Các luật sư đồng nghiệp chưa tham gia đầy đủ thời gian bồi dưỡng năm 2018 lưu ý tham gia đầy đủ theo quy định.2. Trước ngày 15/12/2018, các luật sư đồng nghiệp nộp về Đoàn Luật sư bản sao một trong các giấy tờ chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng năm 2018 theo Điều 14 Thông tư 10/2014/TT-BTP, ...Chi tiết


   Trang sau >>