THÔNG BÁO TỔ CHỨC “HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ NĂM 2023”

Thực hiện Thông tư 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư và Kế hoạch số 50/KHPH-STP-ĐLS ngày 16/3/2023, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư năm 2023. ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH CHỨNG NHẬN THAM GIA BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ NGÀY 20-5-2023

QUYẾT ĐỊNH CHỨNG NHẬN THAM GIA BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ NGÀY 20-5-2023 ...Chi tiết

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ ĐỢT 07NĂM 2023

THÔNG BÁO Chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư đợt 07năm 2023 ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH CHỨNG NHẬN THAM GIA BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ NGÀY 16-4-2023

QUYẾT ĐỊNH CHỨNG NHẬN THAM GIA BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ NGÀY 16-4-2023 ...Chi tiết

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ ĐỢT 06 NĂM 2023

THÔNG BÁO Chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư đợt 06 năm 2023 ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH CHỨNG NHẬN THAM GIA BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ NGÀY 08-4-2023

QUYẾT ĐỊNH CHỨNG NHẬN THAM GIA BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ NGÀY 08-4-2023 ...Chi tiết

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ ĐỢT 05 NĂM 2023

THÔNG BÁO Chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư đợt 05 năm 2023 ...Chi tiết


   Trang sau >>