THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ ĐẶNG THỊ HÀN NI

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 04/2024/QĐKL-ĐLS ngày 14/5/2024, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xóa tên khỏi danh sách luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây vì đã bị kết án về tội: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Bản án hình sự sơ thẩm số 86/2024/HS-ST ngày 01/3/2024 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và bản án này đã có hiệu lực pháp luật: ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN CHỦ NHIỆM VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

- Căn cứ Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012; - Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 19/7/2022; - Căn cứ Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật luật sư ban hành kèm theo Quyết định số 50/2023/QĐ-HĐLSTQ ngày 08/3/2023 của Hội đồng Luật sư toàn quốc; - Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 08/11/2023 của Ban Chủ nhiệm về việc quyết định luật đối với luật sư Phạm Văn Linh, theo đề nghị của Hội đồng khen thưởng, kỷ luật tại Báo cáo đề xuất số 03/2023/BCKL-HĐKTKL ngày 24/10/2023. ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH 11/2023/QĐKL-ĐLS NGÀY 16-6-2023 CỦA BAN CHỦ NHIỆM VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

QUYẾT ĐỊNH 11/2023/QĐKL-ĐLS NGÀY 16-6-2023 CỦA BAN CHỦ NHIỆM VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH 07-08 CỦA BAN CHỦ NHIỆM VỀ VIỆC XOÁ TÊN KHỎI DANH SÁCH LUẬT SƯ

QUYẾT ĐỊNH 07-08 CỦA BAN CHỦ NHIỆM VỀ VIỆC XOÁ TÊN KHỎI DANH SÁCH LUẬT SƯ ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 04/2022/QĐKL-ĐLS ngày 30/11/2022, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư 24 tháng đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư năm 2006 được sửa, đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012 và Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam năm 2019. ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 02/2022/QĐKL-ĐLS ngày 25/7/2022, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xóa tên khỏi danh sách luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: NGUYỄN ĐỨC LINH- Sinh ngày: 25/5/1977 ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 05/2021/QĐKL-ĐLS ngày 24/11/2021, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xóa tên khỏi danh sách luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư, Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ...Chi tiết


   Trang sau >>