QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HCM VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI LUẬT SƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HCM
104 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1-TP.HCM
-----&-----
Số: 117 / QĐ
         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----—–----


QUYẾT ĐỊNH CỦA  BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HCM VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI LUẬT SƯ
***
Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM


- Căn cứ Luật luật sư ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Điều lệ Đoàn Luật sư TP.HCM ngày 20/07/2002, đã được Bộ Trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt theo quyết định số 459/2002/QĐ-BTP ngày 14/10/2002;

- Căn cứ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư của Đoàn Luật sư TP.HCM ngày 17/07/2004;

- Xét kiến nghị của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tại văn bản số 850/CV-ANĐT ngày 19/06/2009 và đề nghị của Hội đồng Kỷ luật Đoàn Luật sư TP.HCM tại biên bản họp ngày 22/06/2009, về việc xử lý kỷ luật đối với Luật sư Lê Công Định


QUYẾT ĐỊNH
***


Điều 1:

- Thi hành kỷ luật xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh đối với Lê Công Định, sinh năm 1968, vì đã có hành vi vi phạm pháp luật, đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công An khởi tố và bắt tạm giam ngày 13/06/2009; vi phạm điểm g khoản 1 Điều 9 Luật Luật sư, Điều 1 và Điều 2 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư.

Điều 2:

- Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký. Ông Lê Công Định có quyền khiếu nại quyết định này đến Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Điều 3:

- Văn phòng Đoàn Luật sư TP.HCM và Ông Lê Công Định có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HCM
CHỦ NHIỆM
LS. NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG

 

Tin tức khác