THÔNG BÁO CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT 1 NĂM 2021.

Theo Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 2/6/2021 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1 năm 2021. Trước diễn tiến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, đề nghị Quý Luật sư nghiêm chỉnh chấp hành theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

https://www.liendoanluatsu.org.vn/post/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-k%E1%BB%B3-ki%E1%BB%83m-tra-k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3-t%E1%BA%ADp-s%E1%BB%B1-h%C3%A0nh-ngh%E1%BB%81-lu%E1%BA%ADt-s%C6%B0-%C4%91%E1%BB%A3t-1-n%C4%83m-2021

Tin tức khác


   Trang sau >>