CÔNG VĂN 4750 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KINH DOANH NGÀNH, NGHỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT, DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Công văn 4750 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý. theo đó “dịch vụ tư vấn pháp luật” và “dịch vụ pháp lý” phải thực hiện đăng ký theo Luật Luật sư.Đây là kết quả của các kiến nghị, trong đó có kiến nghị của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/6/2019.

http://hcmcbar.org/NewsDetail.aspx?language=&CatPK=2&NewsPK=976

Tin tức khác


   Trang sau >>