THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTP NGÀY 07/4/2014 QUY ĐỊNH NGHĨA VỤ THAM GIA BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN LUẬT SƯ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_____________

Số: 47 /2018/TB-ĐLS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đóng góp ý kiến về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP

ngày 07/4/2014 quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

______________

 

         Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 1388/BTP-BTTP ngày 26/4/2018 của Bộ Tư pháp, về việc đề nghị đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

          Do tính chất quan trọng của Thông tư nêu trên, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của luật sư, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các luật sư thành viên về dự thảo Thông tư để có cơ sở tổng hợp, đóng góp ý kiến với Bộ Tư pháp. 

          Đề nghị quý luật sư đồng nghiệp nghiên cứu dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư (Dự thảo 4.2018 đính kèm),  gửi ý kiến đóng góp bằng cách [bấm vào đường dẫn]hoặc gửi qua email hcmcbar@gmail.com. Thời gian gửi ý kiến từ ngày ra thông báo đến hết thứ Năm ngày 10/5/2018.

         Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý luật sư đồng nghiệp./.                                                                                                                                                                                                                                              


TỜ TRÌNH THÔNG TƯ

DỰ THẢO THÔNG TƯ

 

                                                                            

Tin tức khác


   Trang sau >>

   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5,091,013