THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH, SỐ PHÒNG THI VIẾT VÀ BÀN THI THỰC HÀNH, KỲ KIỂM TRA ,KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT 1 NĂM 2022

https://www.liendoanluatsu.org.vn/post/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-s%E1%BB%91-b%C3%A1o-danh-ph%C3%B2ng-thi-k%E1%BB%B3-ki%E1%BB%83m-tra-k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3-t%E1%BA%ADp-s%E1%BB%B1-hnls-%C4%91%E1%BB%A3t-1-n%C4%83m-2022

 

Tin tức khác


   Trang sau >>