THÔNG BÁO NỘP ĐOÀN PHÍ

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HCM
104 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1           
               -----

Số: 81 /ĐLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
__–—__

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2010


Kính gởi:


TM.BAN CHỦ NHIỆM ĐLS TP.HCM


Chủ nhiệm

(Đã ký)                  

LS. NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG

 

LUẬT SƯ

Nhằm phục vụ công tác tổng kết báo cáo năm 2010 và có kinh phí đảm bảo hoạt động của Đoàn, yêu cầu Quý đồng nghiệp tích cực hoàn thành nghĩa vụ nộp phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư TP.HCM hết năm 2010. Chậm nhất là ngày 25/12/2010.

Căn cứ điểm d khoản 3 Điều 37 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và khoản 2 Điều 35 Điều lệ Đoàn Luật sư TP.HCM (đã được Đại hội Đại biểu bất thường thông qua ngày 03-10-2010). Đồng nghiệp nào 6 tháng liên tục không đóng phí thành viên mà không có lý do chính đáng có thể bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên.

Yêu cầu Quý đồng nghiệp nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Tin tức khác


   Trang sau >>

   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4,334,887